Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА


У складу са визијом и мисијом, руководство Института за плућне болести Војводине је у августу 2004. године дефинисало Политику квалитета, као основ за спровођење активности успостављања система менаџмента квалитетом, његово одржавање и континуирано унапређење.

 

Активним учешћем свих запослених, током 2004. и 2005. године, остварен је пројекат успостављања Qуалитy манагемент сyстем – Система управљања квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2000. Као доказ успешног имплементирања, Институту за плућне болести Војводине је 29.12.2005. године од стране Института за стандардизацију Србије додељен сертификт, као званично признање за функционисање система квалитета у складу са овим међународним стандардом.

 

Одржавање и унапређење система квалитета доводи до хармонизације односа између пацијената и запослених и омогућава свим учесницима овог односа, да на јасан, недвосмислен и документовани начин, схвате и прихвате своје обавезе, надлежности и одговорности.

 

Пацијент је кључни фактор у креирању и реализовању здравствених услуга. Квалитет услуга почиње и завршава са пацијентом, а његово задовољство је императив за квалитет, јер он дефинише димензије квалитета и оцењује квалитет наших услуга. Испуњавање његових захтева, потреба и очекивања постаје приоритет свих запослених у Институту. Услуге се пружају у најкраћем могућем времену, најсавременијим методама и средствима лечења од стране компетентног особља, уз максималну пажњу и очување личног интегритета пацијената. Документоване процедуре и упутства обезбеђују да се свака услуга пружи на прописан, а истовремено и најбољи могући начин, са тачно дефинисаним елементима: ко, шта, када, како и где треба да уради у процесу пружања услуге.

 

Интерне и екстерне контроле квалитета, те континуирано праћење, мерење и анализа података су основ за уочавање грешака и њихово исправљање. Планирањем и спровођењем побољшања, повећава се ефективност система управљања квалитетом, који ствара услове за стално побољшање квалитета услуга.

 

Систем управљања квалитетом се одржава и унапређује уз посвећеност и ангажовање свих запослених у Институту.

 

02.03.2009. године, затим 21.03.2012.године Институт за плућне болести Војводине је обновио сертификацију за систем управљања квалитетом према међународном стандарду ISO 9001, што је потврђено доделом сертификата од стране StandCert сертификационог тела, који је следбеник Института за стандардизацију Србије.

 

Интегрисани план унапређења квалитета рада за 2015. годину

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2014. годину

Годишњи извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2014. годину

План и програм унапређења квалитета рада за 2015. годину

Програм провере квалитета рада за 2015. годину

Извештај о задовољству запослених

Пословни кодекс

 

АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА


Акредитацијом се утврђује компетентност и даје званично признање лабораторијама да су оспособљене за обављање испитивања дефинисаних обимом акредитације. За добијање признања о компетентности, лабораторије морају задовољити све захтеве међународног стандарда ISO/IEC 17025:2005.

 

У Републици Србији акредитацију лабораторији може доделити само Акредитационо тело Србије (АТС). АТС је од јуна 2006. године самостална непрофитна организација чији је оснивач Р Србија. Придружени је члан Европске организације за акредитацију (ЕА) и ускоро очекује пуноправно чланство у овој организацији. Тада ће се извештаји о испитивањима из лабораторија које су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије аутоматски признавати у земљама Европске уније.

 

У циљу побољшања квалитета лабораторијске дијагностике, која је саставни и изузетно значајан део процеса лечења пацијената, Институт за плућне болести Војводине је одлучио да акредитује две лабораторије: Центар за клиничку биохемију и Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију.

 

Током марта 2006. године започела је реализација пројекта увођења система квалитета, који одражава компетентност лабораторија за испитивање у складу са захтевима међународног стандарда ISO/IEC 17 025:2005. У периоду од осамнаест месеци реализоване су све активности за функционисање лабораторија у складу са захтевима овог међународног стандарда, односно добијање сертификата о акредитацији.

 

Сертификациона провера је обављена од стране АТС-а у новембру 2007. године. Налази провере АТС-а су потврдили да је Институт за плућне болести Војводине у потпуности испунио све услове за добијање сертификата о акредитацији, који је и свечано уручен од стране директора АТС-а др Дејана Крњајића, у марту 2008. године.

 

Центар за клиничку биохемију и Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију током 2011. г. прелазе на стандард за медицинске лабораторије SRPS ISO 15189 : 2008. Након оцењивања усаглашености са стандардом SRPS ISO 15189 : 2008 од стране ATS-а, као доказ успешне имплементације, 29.05.2012.г. додељен је сертификат sa rokom važenja do 28.05.2016.g.

 

Акредитација као гарант поверења у прецизност и тачност резултата лабораторијских испитивања.

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА


Институт за плућне болести Војводине је здравствена, образовна и научно-истраживачка установа. Као високоспецијализована специјалистичко-консултативна и стационарна здравствена установа, Институт пружа специјализоване, превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе услуге у болничким и амбулантно-поликлиничким условима.

 

Квалитет рада и услуга је заснован на ангажовању компетентних кадрова, савременим медицинским технологијама, као и развоју односа узајамног поверења и заједничких вредности за пацијенте и запослене.

 

Побољшање здравља и квалитета живота пацијената је наш основни циљ, те је задовољење њихових захтева, потреба и очекивања приоритетни задатак свих запослених у Институту.

 

У настојању да постигнути квалитет одржавамо и унапређујемо, своје активности усмеравамо на остварење следећих циљева:

 

  • Квалитет услуга који задовољава захтеве и очекивања пацијената;
  • Дијагностика и лечење у складу са савременим достигнућима медицинских наука и технологија, као и у складу са важећом легислативом Републике Србије;
  • Поузданост резултата лабораторијских испитивања, која се обављају према валидованим методама и смерницама у оквиру међународних стандарда;
  • Континуирана едукација, развој компетентности и мотивације у раду, креирање интерног окружења у којем је сваки запослени свестан свог значаја, те даје максималан допринос унапређењу система менаџмента квалитетом;
  • Ефективно управљање процесима, од понуде здравствених услуга, дијагностике, лечења, здравствене неге и рехабилитације, до крајњег исхода: задовољства пацијената и запослених Института;
  • Одржавање и унапређење система менаџмента квалитетом сагласно захтевима међународних стандарда SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 15189:2008, у складу са законским захтевима и добром лекарском и лабораторијском праксом;

 

Најзначајнији ресурс у спровођењу политике и остварењу циљева квалитета је људски потенцијал, зато је сваки запослени одговоран за квалитет послова које обавља.

 

Поштовање и доследно спровођење Политике квалитета је обавеза свих запослених у Институту за плућне болести Војводине.

 

Политика квалитета се редовно преиспитује, како би се утврдила ефективност и адекватност постављених циљева квалитета.

 


Сремска Каменица, 19.11.2013 Директор Института
 

Sledeća