Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА


Закон о правима пацијената дефинише права пацијента, а она га јасно постављају у средиште пружања здравствених услуга.

 

У здравственом систему пацијент има право на:

 


ПРАВО НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ


Сваки пацијент има право на доступну здравствену заштиту у складу са здравственим стањем, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите.
У поступку остваривања здравствене заштите сваки пацијент има право на једнак приступ здравственој служби – без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења или време приступа здравственој служби.

 


ПРАВО НА ОБАВЕШТЕНОСТ


Пацијент има право да буде информисан о доступним савременим научним и технолошким могућностима и иновацијама у вези са његовим лечењем.
Пацијент има право да унапред буде обавештен о својим правима на обавезно здравствено осигурање, као и о њиховом обиму, односно да ли остварује здравствену услугу без новчане надокнаде, уз партиципацију или плаћа пуну цену услуге.
Пацијент има право да од здравственог радника тражи обавештење о дијагнози и прогнози болести, ефекту предузимања или непредузимања предложених медицинских процедура, начину лечења, као и о евентуалним последицама предложеног третмана.
Пацијент има право да добије сва тражена обавештења, на начин који је прилагођен његовој доби, нивоу образовања и емоционалном стању.
Информација о дијагнози, току предложене медицинске процедуре и њеним ризицима може се ускратити пацијенту само у изузетним случајевима, и то уколико здравствени радник процени да би обавештењем знатно нашкодио пацијентовом здрављу, када се обавештење даје члану породице пацијента.

 


ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР


Сваки пацијент има право на слободан избор доктора медицине, односно доктора стоматологије и здравствене установе, као и на слободан избор различитих медицинских процедура, на основу одговарајућих информација о могућим ризицима и последицама по здравље пацијента.
Пацијент има право да изабере лекара са списка понуђених лекара који мора бити истакнут у свакој здравственој установи на нивоу примарне здравствене заштите. Пацијент има право да из оправданих, законом предвиђених разлога, промени изабраног лекара.

 


ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА


Сваки пацијент има право на заштиту своје приватности и поверљивости свих личних информација које је саопштио надлежном здравственом раднику, укључујући и оне које се односе на његово стање здравља, дијагностичке и терапијске процедуре.
Здравствени радник не сме другима лицима да саопштава податке о пацијенту. Здравственом прегледу могу присуствовати само здравствени радници и здравствени сарадници. Пацијент може дати сагласност да прегледу и предузимању мера над њим присуствују и друга лица.

 


ПРАВО НА САМООДЛУЧИВАЊЕ И ПРИСТАНАК


Пацијент је слободан да одлучује о свему што се тиче његовог живота и здравља. За предузимање медицинске мере неопходна је сагласност пацијента, осим у хитним случајевима или уколико је угрожен живот или здравље других лица.
Пацијент има право да одбије предложену медицинску процедуру иако му је претходно указано на последице одбијања, као и да опозове свој пристанак пре него што се започне са извођењем медицинске мере.
Сагласност пацијента за предузимање медицинске процедуре или његова изјава о одбијању морају бити сачуване у медицинској документацији.

 


ПРАВО НА УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију у којој морају бити евидентиране: анамнеза, дијагноза, терапија као и све предузете медицинске мере и савети који су дати пацијенту.

 


ПРАВО НА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА


Подаци из медицинске документације представљају личне податке о пацијенту и третирају се као службена тајна.
Сва запослена лица у државним и приватним здравственим установама могу бити ослобођена чувања тајне само на основу одлуке суда, или на основу изричитог пристанка пацијента, који мора бити дат у писменој форми на јасан и недвосмислен начин.

 


ПРАВО ПАЦИЈЕНТА НАД КОЈИМ СЕ ВРШИ МЕДИЦИНСКИ ОГЛЕД


Пацијент може бити подвргнут медицинском огледу, при чему заштита његовог живота и здравља имају предност у односу на интерес друштва и науке.
Медицински оглед над пацијентом може се вршити само уз писмени пристанак коме је претходило детаљно обавештење о смислу, циљу, току, евентуалним ризицима и последицама процедуре.
Пре започињања медицинског огледа пацијент мора бити осигуран за случај настанка штете и има право на накнаду штете настале услед медицинског огледа. Пацијент има право да опозове свој пристанак на оглед.

 


ПРАВО НА ПРИГОВОР


Пацијент има право да поднесе приговор уколико је незадовољан било пруженом здравственом услугом, било поступком према њему, или уколико му је здравствена услуга ускраћена.
На основу приговора који се поднесе усмено саставља се записник, а приговор у писменој форми упућује се здравственом раднику који руководи процесом рада, или заштитнику пацијентових права. Одговор пацијенту доставља се најдуже у року од 8 дана од дана подношења приговора.
Уколико је пацијент незадовољан примљеним одговором, може се обратити здравственој инспекцији или матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање.

 

Заштитник права пацијента у Институту за плућне болести Војводине је Анђа Јовић, дипл. правник. Канцеларија се налази у приземљу, у склопу Управе Института. Контакт телефон: 021/480 5109. Радно време заштитника права пацијента: од 07 до 15 часова сваког радног дана.

 

КАКО СЕ ПИШЕ ПРИГОВОР

 

Приговор се подноси у писменој форми или усмено, а на основу усменог приговора се онда прави записник. Приговор мора садржати:

 • податке о здравственој установи и здравственом раднику на којег се приговор односи;
 • датум подношења приговора;
 • детаљан опис разлога за подношење приговора;
 • податке о подносиоцу приговора (име и презиме, адреса, број телефона) ради достављања одговора и евентуалног успостављања комуникације са пацијентом.

 

Уз приговор се доставља расположива медицинска документација која је неопходна за његово разматрање.

 • Приговор се може поднети здравственом раднику који руководи процесом рада или заштитнику пацијентових права који је задужен за разматрање приговора.
 • Приговор може поднети пацијент, члан његове породице или друго лице које пацијент овласти.

 

КАКО СЕ РАЗМАТРА ПРИГОВОР

 

 • Након пријема приговора заштитник пацијентових права утврђује да ли поступање по приговору спада у његову надлежност, тј. да ли је проблем пацијента везан за област здравствене заштите и здравственог осигурања.
 • У случају ненадлежности, заштитник пацијентових права у свом одговору даје правни савет пацијенту у писаној форми, и упућује га на надлежну установу или на неко од удружења која се баве заштитом права пацијента.
 • Заштитник пацијентових права разматра све наводе из приговора и цени његову основаност, тј. утврђује да ли је у конкретном случају дошло до повреде права пацијента.
 • Приликом разматрања приговора заштитник пацијентових права може затражити изјаву од здравственог радника на кога се приговор односи, као и мишљење радника који руководи процесом рада.
 • Рок за приступање по приговору је 5 дана

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

 

 • Сваком поднетом приговору приступа се одговорно и озбиљно.
 • Поступак решавања приговора треба да буде једноставан и брз.
 • Сваки приговор се мора размотрити објективно и праведно.
 • Разматрају се сви наводи из приговора ради свеобухватног расветљавања чињеничног стања.
 • Усмени приговор одмах разматрају радник који руководи процесом рада и заштитник пацијентових права.
 • Уколико је усмени приговор основан, грешка или пропуст здравственог радника исправља се одмах, на лицу места, како би се непосредно и без одлагања помогло пацијенту и спречило продубљивање проблема.
 • Заштитник пацијентових права у свом раду поступа независно и непристрасно и директор здравствене установе или други здравствени радник немају право да утичу на његов рад.

 

ОДГОВОР НА ПРИГОВОР

 

 • Одговор се упућује пацијенту најдуже у року од 8 дана од дана подношења приговора.
 • Одговор мора бити јасан и образложен.
 • Одговор мора садржати одговоре на све наводе из приговора.
 • У образложењу одговора заштитник пацијентових права мора се позвати на одговарајуће законске прописе који указују на ваљаност оцене основаности приговора.
 • У одговору морају бити набројани сви размотрени докази на основу којих се ценила основаност приговора.
 • Пацијент треба да буде извештен о мерама које су предузете против здравственог радник који је повредио његово право.
 • Сваки приговор мора бити заведен.
 • Усмени приговори морају бити евидентирани у виду службене белешке.
 • Након достављања одговора пацијенту, сваки предмет треба да буде архивиран.

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ


Пацијент има право на накнаду штете уколико здравствени радник или здравствени сарадник у пружању здравствене заштите начини штету на телу пацијента, или ако се стручном грешком тих лица проузрокује погоршање здравственог стања пацијента.

 


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Грађани имају право на информације које су потребне за очување здравља, стицање здравих животних навика, информације о штетним факторима животне и радне средине које могу имати негативне последице по здравље, као и на обавештење о заштити свог здравља у случају избијања епидемија.