LogoHeader2

 • institut

LogoHeadermobilna

Пронађи свог доктора..
Пронађи свог доктора

Погледај..

Kutak
Кутак за пацијенте

Погледај..

strucna javnost
Стручна и научна јавност

Погледај..

Новости:

UIS Симпозијум 2017

Више..

У ИПБВ, први пут, пласиран стент у горњу шупљу вену

У ИПБВ, први пут, пласиран стент у горњу шупљу вену

Више..

 АКТУЕЛНОСТИ
Sastanak mala sredina
centralna
Izvestaj AZUS mala sredina naslovna 2

У Центру за организацију, планирање, евалуацију, медицинску информатику и статистику врши се прикупљање, контрола и обрада законом прописаних здравствено-статистичких података о здравственом стању у домену плућних болести.

Прикупљени подаци из области дијагностичких процедура, лечења и рехабилитације се обрађују и анализирају и чине основ за креирање различитих статистичких извештаја (интерних и екстерних).

Поред праћења дијагностичких процедура, лечења и рехабилитационих тремана центар прати и пручава распрострањеност и кретање плућних болести у популацији, на основу чега предлаже и предузима мере промоције, превенције и контроле као и предлог програма за превенцију, рано откривање, правовремено лечење и рехабилитацију. Задатак центра је и праћење извршења програма и евалуације резултата рада.

Центар обавља:

 • послове из области медицинске информатике, организације здравствене заштите и економике здравства у складу са важећом законском регулативом,
 • едукацију кадра из домена информатике у здравству,
 • у центру се води Регистар карцинома бронха,
 • сарадњу са Центром за информационе технологије око унапређења рада болничког информационог система,
 • сарадњу са Центром за клиничка истрживања,
 • праћење квалитета рада на Институту,
 • испитивање задовољства пацијената и особља,
 • послове превођења и коресподенције везане за међународну сарадњу,
 • обавља послове везане за праћење квалитета рада на Институту,
 • обавља послове везане за испитивање задовољства пацијената и запослених на Институту,
 • учествује у изради здравствено-статистичких извештаја Института,
 • израђује периодичне статистичке извештаје о раду Института,
 • води рачунарску обраду отпусних листа пацијената лечених у Институту за плућне болести и пулмолошким стационарним јединицама у Војводини,
 • прикупља и контролише дневну евиденцију о кретању болесника у болници – стационару (пријем, премештај, отпуштање болесника),
 • сређује, издаје, архивира медицинску документацију,
 • прикупља, сортира и нумерише историје болесника и предаје их архиви,
 • упућује отпуснице диспанзерима

У децембру 2015. године, на нивоу Института за плућне болести Војводине формиран је Тим за болничке инфекције кога чине епидемиолог и медицинска сестра-техничар за надзор над болничким инфекцијама (БИ), у складу са одредбама важећег Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција. Тим за болничке инфекције прати епидемиолошку ситуацију у погледу болничких инфекција на нивоу Института, и о томе сачињава извештаје који се подносе директору и разматрају на састанцима Комисије за заштиту од болничких инфекција ИПБВ (састанци се одржавају најмање два пута годишње, а по потреби и чешће, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације).

Тим за болничке инфекције, осим епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама, доноси мере за спречавање даљег ширења болничких инфекција на остале пацијенте, прати спровођење препоручених мера, односно спроводи све потребне организационе, едукативне и остале активности које су усмерене на превенцију и сузбијање болничких инфекција како би се безбедност пацијената током пружања здравствене заштите подигла на што виши ниво, а болничке инфекције свеле на минимум. 

FaLang translation system by Faboba
lung3   shutterstock 153263399j   doctor holding lung scan
Поликлиника за плућне болести   Клиника за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије    Клинике за грануломатозне и интерстицијумске болести плућа
         
image 20160331 28462 qliwnl   i klinika   poliklinikahirurgija
         Клиника за ургентну пулмологију           Клиника за пулмолошку онкологију    Клиника за грудну хирургију 
 
subscribe section bg   4   nurses 1
Центри за дијагностику   Центри за терапију   Здравствена нега

Где смо?

Видео канал

 
Video kanal

Института