LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • INSTITUT
  • Klinika za intenzivnu medicinu i vaskularne bolesti pluća

Klinika za intenzivnu medicinu i vaskularne bolesti pluća

Odeljenje za intenzivnu negu i intoksikacije - Nivo 3

Odeljenje za intenzivnu negu i intoksikacije –nivo III (Intensive Care Unit-ICU) je deo Klinke za urgentnu pulmologiju na kome se leče kritično oboleli, bolesnici sa disfunkcijom jednog ili više organskih sistema, prevashodno respiratornog i kardiovaskularnog.

Raspolaže sa pet bolesničkih kreveta uz mogućnost ventilatorne potpore, neinvazivnog i invazivnog hemodinamskog monitorninga (krvni pritisak, srčana frekvenca, saturacija, broj respiracija, satna diureza, telesna temperatura). U standardnoj upotrebi su i portabilni aparat za ehokardiografiju, bronhoskop i aparati za kontinuiranu zamenu bubrežne funkcije.

Lekari su angažovani i u Kabinetu za invazivnu dijagnostiku i lečenje, koji je namenjen za invazivne hemodinamske procedure (kateterizacija desnog srca, perikardiocenteza, plasiranje portova, cava filtera, cava stentova, plasiranje ECMO katetera i ECOS katetera, tromboaspiracija, pulmonalna angiografija, balon pulmonalna angioplastika, embolizacija plućnih arterija).

Na odeljenju je zaposleno 6 lekara – troje specijalista (doc. dr Jovan Matijašević, dr sc. med Uroš Batranović i ass. dr Srđan Gavrilović) i tri specijalizanta interne medicine (dr Vladimir Čarapić, dr Svetislava Milić i dr Ana Andrijević), kao  i 21 medicinska sestra/tehničar. Članovi su Društva intenzivista Srbije i Evropskog udruženja intenzivista. Boravili su na usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama Mayo Clinic u Ročesteru i Univerzitet u Pitsburgu), u  Italiji i drugim zemljama. Pored velikog iskustva u bavljenju kliničkim studijama i međunarodnim projektima, deo su  globalnog projekta iCertain, koji čini preko 40 zemalja iz celog sveta na čelu sa “Mayo” Klinikom, a Institut za plućne bolesti Vojvodine predstavlja koordinacioni centar.

Rukovodilac Odeljenja za intenivnu negu i intoksikacije je doc. dr Jovan Matijašević, specijalista interne medicine, a glavna medicinska sestra je Maja Stanojević, diplomirani organizator zdravstvene nege.

III kl

Odeljenje za intenzivnu negu – Nivo 2

Odeljenje Intenzivne nege nivo II je moderna respiratorna jedinica Klinike za Urgentnu pulmologiju IPBV koncipirana prema preporukama Evropskog udruženja intenzivista. Odeljenje broji pet bolesničkih postelja sa mogućnošću invazivnog i neinvazivnog praćenja vitalnih parametara kao i dve postelje za smeštaj bolesnika koji zbog multirezistentnih uzročnika zahtevaju mere izolacije. Na ovom Odeljenju se zbrinjavaju kritično oboleli pulmološki bolesnici, a u skladu sa dobrom kliničkom praksom u oblasti intenzivne medicine.

Odeljenje je tehnički opremljeno u skladu sa evropskim standardima i pruža mogućnosti kontinuiranog monitoringa vitalnih parametara, uključujući hemodinamski profil pacijenta.
Na Odeljenju Intenzivne nege nivo II primenjuje se i neinvazivna ventilacija u skladu sa indikacijama, a prema protokolu Evropskog Respiratornog Udruženja (European Respiratory Society).

Zaposleni na Odeljenju Intenzivne nege nivo II su načelnik Prof. dr sc. med. Dušanka Obradović, internista-pulmolog, aktuelni šef Katedre za internu medicinu, potom Ass. dr sc. med. Biljana Joveš, internista-pulmolog i dr Ivana Vujović, klinički lekar, te glavna sestra Odeljenja Dubravka Đorđević

Odeljenju za tromboembolije pluća

Na Odeljenju za tromboembolije pluća leče se oboleli od plućne tromboembolije (PE) i duboke venske tromboze (DVT). Nakon kliničkog pregleda bolesnika i procene kliničke verovatnoće postojanja PE i DVT odmah se pristupa dijagnostičkim procedurama. Rade se RTG pregled pluća, gasna analiza, EKG, ehokardiografija, D-dimer, koagulacioni status, enzimski i biohemijski status. Ako na osnovu tih testova postoji sumnja na plućnu tromboemboliju, dijagnoza se potvrđuje i sa CTPA – kompjuterizovanom plućnom angiografijom i perfuzionom scintigrafijom pluća. Uporedo sa dijagnostikom plućne tromboembolije, nastoji se utvrditi i ishodište tromba ultrasonografskim pregledom vena donjih ekstremiteta. Ako se ishodište tromba utvrdi, u konsultaciji sa vaskularnim hirurgom, odlučuje se o potrebi vaskularne operacije ili o ugradnji vena kava filtera u cilju prevencije recidiva plućne tromboembolije.

Nakon što se osnovnim dijagnostičkim testovima potvrdi klinička sumnja na plućnu tromboemboliju, započinje se lečenje koje zavisi od masivnosti plućne tromboembolije. Masivna plućna tromboembolija leči se fibrinolitičkom terapijom uz monitorisanje pacijenta u Intenzivnoj jedinici Klinike za urgentnu pulmologiju. Stabilizovani bolesnici i bolesnici sa nemasivnom plućnom tromboembolijom se leče antikoagulantnom terapijom (nefrakcionisanim i niskomolekularnim heparinom). Potom bolesnike prevodimo na oralnu antikoagulantnu terapiju, kontrolišemo protrombinsko vreme i kada se postigne terapijski efekat, dalje kontrole se sprovode u Ambulanti za prevenciju tromboze Poliklinike Instituta i to sedam do deset dana nakon otpusta i tokom prvog meseca, a kasnije, kada je terapija dobro regulisana, jednom mesečno. U slučaju da bolesnik nema kontraindikacija za nove oralne antikoagulanse isti se uvode, na taj način skraćena je dužina bolničkog lečenja i kontrole bolesnika se sprovode svako tri meseca. Ako na primenjenu terapiju ne dođe do rezolucije tromba u plućnim arterijama nastaje hronična plućna hipertenzija nakon plućne tromboembolije. Ovo stanje se procenjuje 3 do 6 meseca nakon akutne PE (ehokardiografijom, kateterizacijom desnog srca, CTPA i perfuzionom scintigrafijom) na osnovu navedenih pretraga postavlja se indikacija za endarterektomiju koja je zlatni standard u terapiji CTEPH, ako su začepljene veće grane arterije pulmonalis, a ako su isključene periferne grane indikovana je plućna balon angioplastika. Navedene procedure se rade u specijalizovanim centrima koji su određeni od strane međunarodnog udruženja za CTEPH.

S obzirom da se venski tromboembolizam javlja kao komplikacija drugih oboljenja, operacija, trauma, infekcije, maligniteta, trombofilije postoji tesna saradnja sa drugim klinikama Instituta, klinikama Kliničkog centra u Novom Sadu i Službom za hemostazu i trombozu.

Rukovodilac odeljenja je subspecijalista pulmolog Dr Jadranka Vučićević Trobok, prim.

Saradnici : subspecijalista pulmolog dr Sandra Peković, internista dr Stanislava Sovilj-Gmizić, lekar na specijalizaciji iz interne medicine dr Mirić Milica.

Odeljenje za plućnu hipertenziju i hronično plućno srce - Nivo 1

Kao sastavni deo Klinike za urgentnu pulmologiju predviđeno je za brzo zbrinjavanje i lečenje pacijenata sa akutno/hroničnom respiratornom insuficijencijom najčešće kao posledicom hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), dekompenzacije desnog srca ili kombinovane kardiorespiratorne bolesti. Kod ovakvih bolesnika često postoji potreba za neinvazivnom mehaničkom ventilacijom uz ostalu medikamentoznu i suporativnu terapiju. Takođe, dijagnostika i rešavanje osnovnog uzroka bolesti dalji su koraci kod pacijenata koji su prošli zbrinjavanje u jedinici intenzivne ili poluintenzivene nege i nastvaljaju lečenje na kliničkom odeljenju.

U okviru odeljenja unazad pet godina posebno se dijagnostikuju i leče pacijenti sa primarnom plućnom hipertenzijom (PAH). Dijagnostika i praćenje ovih pacijenata sprovodi se u skladu sa svestkim smernicama i u saradnji sa drugim centrima u zemlji i inostranstvu (Klinički centar Srbije, AKH Klinika u Beču). Najveći deo dijagnostičkih procedura moguće je uraditi u kratkom roku uključujući i kateterizaciju desnog srca koja je „zlatni standard“ i koja se sprovodi u jedinici intenzivne nege.

Kao jedini referentni centar za PAH u Vojvodini, upornim zalaganjem i u saradnji sa Ministarstvom zadravlja uspeli smo da ovim pacijentima obezbedimo i jedan deo savremene specifične PAH terapije. Trenutno su dostupne dve grupe lekova: phosphodiesteraza inhibitori 5 receptora (sildenafil) i antagonisti endolenin 1 receptora (bosentan), a u okviru kliničkih studija moguće su i dodatne kombinacije kod selektovanih pacijenata. Svi lekovi dodelju se nakon razmatranja i konzilijarnom odlukom Komisije za plućnu hipertenziju čiji je predsednik prof. dr Ilija Andrijević.

Kabinet za invazivnu dijagnostiku i lečenje

 

Rukovodilac odeljenja: Prof. dr Ilija Andrijević

Odeljenski lekari: Dr Stoja Krunić - specijalista pneumoftiziolog i dr sc.med Senka Milutinov- internista pulmolog

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Klinike:

Prof. dr sci. med. Jovan Matijašević

Glavni medicinski tehničar:
Maja Stanojević

 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567